मेडिकल र हाइजेनिक उपकरणहरू

/medical-and-hygienic-instruments/

PM2.5 सेन्सर

Oxygen Absorber

ऑक्सीजन अवशोषक

Health Monitoring Instrument

स्वास्थ्य अनुगमन साधन

Sputum Absorber

स्पुतम अवशोषक

Sterilizing machine

बाँझो मेसिन

electronic mask

इलेक्ट्रोनिक मास्क

Beauty machine

सौन्दर्य मेशीन

smart toilets

स्मार्ट शौचालय